TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00008

Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Móron

Kedvezményezett: Echo Innovációs Műhely

Konzorciumi partner: Mór Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 36 009 600 .- HUF, 100% támogatási intenzitás

Tervezett befejezése: 2021.07.31.

Projekt összefoglalása:

Jelen projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Móron. Fejér megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. Az aktív, saját sorsáért és a közösségért felelősséget vállaló állampolgárok nélkül nem képzelhető el javuló vidéki életminőség, a helyi értékek iránt elkötelezett emberek nélkül pedig nem alakulhat ki társadalmi kohézió. Mindez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett közösség tagjai is együttműködnek a problémák megoldásában. A projekt közvetlen célja Móron olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerül a helyi esélyegyenlőségi program, a közművelődési rendelet és egyéb stratégiai dokumentum is. A helyi cselekvési terv alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozunk egy közösségi információs pontot, a ponthoz és a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan egy főállású térségi közösségfejlesztő is alkalmazásra kerül 36 hónapon keresztül. A projekt képzéseket biztosít a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek, civil szervezeti vezetők és a döntéshozók számára ennek részeként 5 fő részére 120 órás közösségfejlesztő képzést biztosítunk, 20 fő aktív lakos számára 30 órás állampolgári részvétellel kapcsolatos érzékenyítő és módszereket, technikákat átadó tréninget szervezünk. A projekt során a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörténik, ennek részeként helyi, illetve térségi közösségi média felületeket (Facebook, Instagram stb.) fejlesztünk és moderálunk, közösségi hírleveleket adunk ki, lakossági interakciókra alkalmas honlapot alakítunk ki az akcióterületet lefedve, melyek tartalomszerkesztésében részt vesznek majd a lakosok is. A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal. Fontos szempont a meglévő együttműködések és partnerség megléte, ennek hiányában az eredményesség érdekében az együttműködések megteremtése az ágazatok és intézményeik között. Ennek érdekében a projekt mellé ún. támogatói csoportot szervezünk az intézmények, szervezetek részvételével. A támogatói csoport negyedévente ülésezik, összesen 14 alkalommal a projekt során. A fiatalok állampolgári és vitakultúrájának fejlesztésére a projekt során két alkalommal a célterületre kiterjedően helyi/térségi disputa vitaversenyt szervezünk, a cselekvési terv elfogadását követően minden tavasszal megszervezésre kerül a közösségek hete programsorozat (3 alkalommal), minden ősszel pedig a helyi demokrácia hete programsorozat (3 db) is. A projekt által érintett térség közösségi tevékenységének, helytörténetének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele kötelező feladat a projektben, ennek érdekében összesen 3 helytörténeti tanulmányt készítünk és publikálunk a projekt alatt. A projekt során a helyi identitás és a közösségi összetartozás fejlesztése érdekében a helyi közösséget és településeket bemutató, on-line megosztható rövid videofilmeket készítünk (5 db). A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt folyamatosan együttműködik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival. A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00352

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00352 számú „Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása” című pályázat

Vissza nem térítendő támogatás összege: 48,59 millió összköltség:48 588 298.- Ft 100% támogatás intenzitás.

Projekt befejezésének dátuma: 2021.06.30

Rövid összefoglaló: Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 1.5 hektáros 2586/50 hrsz belterületi földrészlet mely a város központ egyik legsűrűben lakott panelházas övezett mellett helyezkedik el. A megvalósulás helyszínéül szolgáló területen jelenleg egy a kutyák sétáltatására szolgáló elkerített terület és a város egyik nevezetessége a „Babos kút” található. A terület adottságaiból ill. a jelenleg rendezetlen területeinek kiaknázásával a város életét oly módon meghatározó infrastrukturális fejlesztést kívánunk létrehozni melyek megfelelőkellemes, élhető várost hoz létre. Környezeti és közösségi igények figyelembevételével egy élhető, együttműködő város létrehozása. Közösségfejlesztés, közösségszerveződés előre mozdítása.

Egy speciális acryl sportborítású Streeball kosárlabdapálya kialakítása. A pálya mellé 2 méter széles térkövezett járda építése és használathoz szükséges eszközök beszerzése. Játszótér elemeinek beszerzése mely tartalmaz egy piramis mászóhálót esés csillapító gumiburkolat építésével, Fém játszóvár esés csillapító gumiburkolat építésével, t érvilágítás kiépítését illetve egy kutyafuttató akadálypálya kiépítését, eszközök beszerzését és telepítését.

TOP-3.2.1-16-FE1-2018-00030

A kedvezményezett neve:            Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:                                 Mór Város Petőfi Sándor Általános Iskola Tornatermének energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege:   136 944 100,- Ft

A támogatás mértéke:                 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt tárgya Mór városában található Petőfi Sándor Általános Iskola épülete mellett elhelyezkedő tornaterem energetikai korszerűsítése.

A projekt keretében az alábbiak valósulnak meg:

  • külső hőszigetelés,
  • padlásfödém hőszigetelése,
  • nyílászárók cseréje,
  • fűtéskorszerűsítés keretében: az épületben fogadó hőközpont kerül kialakításra, új osztó-gyűjtővel; termoszelep és radiátorcsere történik; a HMV-termelésre 500 literes indirekt tároló kerül beépítésre,
  • légtechnikai rendszer beépítése,
  • napelemes rendszer telepítése,
  • projektarányos akadálymentesítés.

A projekt által az épület fűtése költséghatékonyabb lesz, az üzemeltetési költségek hosszútávon csökkennek, mely költségmegtakarítást fog eredményezni. A tornateremben tartott sportesemények mennyiségi és minőségi javulása fog történni. Az épülethasználók komfortérzete növekedik.

Az energiatakarékosság, illetve a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése elősegíti a fenntartható fejlődést.

A projekt tervezett befejezési dátuma:    2022.02.28

A projektazonosító száma:                     TOP-3.2.1-16-FE1-2018-00030

TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005

top_4_2_1_15_fe1_2016_00005_c_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: A móri szociális alapközpont fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 11.715.918 Ft

A támogatás mértéke ( %-ban):  100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretén belül eszközbeszerzés valósult meg. 1 db 9 személyes kisbuszt, 1 db segédmotoros kerékpárt, és 1 db nyomtatót vásárolt a város a szociális alap központ napi munkájának megkönnyítésére. A kisbusszal az idősek és nagycsaládosok szállítása, nagyobb terhek szállítása valósulhat meg, a kismotorral a gondozók közlekednek gyorsan, az ellátottakhoz, házi segítségnyújtáskor. A projekt megvalósulásával a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatások hozzáférhetősége és minőségi feltételei javultak.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018.01.31.

A projekt azonosító száma. TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005